Information på svenska

SKL International är ett konsultbolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi arbetar med att stödja lokal demokrati samt lokal och regional förvaltning främst i länder under utveckling.

Det finns ett internationellt intresse för den svenska förvaltningsmodellen, inte minst det långtgående lokala självstyret. När efterfrågan ökade bildades SKL International.

Verksamheten bygger på svenska erfarenheter men anpassas till lokala omständigheter. Vi bygger vår assistans på djupgående kunskap och förståelse av klientens potential för utveckling och hur resultat kan nås.

Vi anlitar svenska experter från SKL samt från svenska kommuner och landsting. Vid behov anlitas även internationella konsulter samt lokala experter på plats.

Vår service är resultatorienterad och bygger på den efterfrågan som finns på marknaden. Finansieringen kommer oftast från svenska och internationella biståndsorgan.

Våra projektpartners varierar, från olika länders departement till organisationer som representerar kommuner och regioner (liknande SKL). Projekten fokuserar ofta på decentralisering och täcker en, flera eller alla faser i projektcykeln. Numera arbetar vi även med svenska kommuners internationella verksamhet.

För att kvalitetssäkra vår verksamhet behandlar vi varje projekt som unikt, från planering till utförande. Vi utgår från de specifika omständigheter som definierar varje land, region, kommun och situation.

Millenniekommun

Majoriteten av Sveriges kommuner arbetar med frågor som rör hållbar utveckling och var tredje kommun jobbar med internationella utvecklingsfrågor av olika slag. Sedan år 2010 kan de bli Millenniekommuner. SKL:s millenniemålsprojekt är ett kommunikationsprojekt och vänder sig till kommuner, regioner och landsting. Projektet ska stimulera till lokala och regionala aktiviteter som bidrar till FN:s millenniemål. SKL driver projektet och Sida står för finansieringen.

Bakgrunden till projektet är FN:s millenniedeklaration från år 2000. De åtta millenniemålen är en av de största internationella överenskommelserna genom tiderna och riksdagen har antagit utmaningen att Sverige skall verka för att målen uppfylls. Där har den kommunala sektorn i Sverige en nyckelroll att spela.

I december 2012 upphörde nuvarande avtal mellan SKL och Sida för genomförandet av projektet Millenniekommun. Inga nya Millenniekommuner utses sedan dess, men visst fortsatt stöd ges till kommunikationsinsatser i de kommuner som redan är med i projektet genom Sidas försorg.

Läs mer om projektet på: www.millenniekommun.se