Publicerad 29 maj 2024

Strategier för att säkra kompetensförsörjningen

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets största utmaningar för kommuner och regioner. Strategierna erbjuder ett samlat stöd för arbetsgivare på kompetensförsörjningsområdet.

Nio strategier för arbetsgivare inom kommuner och regioner

De nio strategierna riktar sig till dig som är chef eller arbetar med HR och kompetensförsörjning i en kommun eller region. Strategierna är framtagna som ett stöd för arbetsgivare att kunna vara proaktiva och säkra sin kompetensförsörjning. Det handlar om att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, hitta nya lösningar och skapa ett hållbart arbetsliv.

Under våren 2024 reviderades strategierna. Strategierna har fått ett tydligare arbetsgivarperspektiv och hänger samman med SKR:s inriktning 2024-2027. Sidorna kompletteras löpande med fler exempel, stöd och verktyg.

SKR:s nio strategier för att säkra välfärdens kompetensförsörjning.

Arbeta med friskfaktorer

Bra arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid är avgörande faktorer i valet av arbetsgivare. Arbetsmiljöarbete är därför ett viktigt sätt att säkra kompetensförsörjningen. För att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser behöver kommuner och regioner arbeta med friskfaktorer.

 • Arbeta systematiskt och långsiktigt
 • Ta hjälp av forskning, stöd och verktyg
 • Arbeta med samverkan, dialog och inflytande

Arbeta med friskfaktorer

Underlätta för fler att arbeta mer och längre

Bristen på arbetskraft gör att arbetsgivare behöver ta tillvara på den kompetens som redan finns. Behovet av att anställa fler minskar betydligt om deltidsarbetande arbetar fler timmar i veckan och om fler förlänger arbetslivet.

 • Öka heltidsarbetet
 • Förläng arbetslivet

Underlätta för fler att arbeta mer och längre

Värna arbetstiden

I välfärden pågår många verksamheter dygnet runt under alla dagar på året. Arbetstiden är en av arbetsgivarens viktigaste resurser. Arbetsgivarna behöver förlägga arbetstid på ett hälsosamt sätt och samtidigt eftersträva stabilitet och förutsägbarhet.

 • Förlägg arbetstiden hållbart

Värna arbetstiden

Synliggör lön, villkor och förmåner

Kommuner och regioner erbjuder både meningsfulla arbeten och kollektivavtal med bra villkor och förmåner. Att synliggöra detta för befintliga och potentiella medarbetare är en strategi för att säkra kompetensförsörjningen.

 • Använd lönepolitiken som ett verktyg
 • Synliggör hela lönen
 • Visa upp villkor och förmåner
 • Säkerställ att lokala lösningar leder rätt

Synliggör lön, vilkkor och förmåner

Stärk chefens förutsättningar att leda

Ledarskapet har stor betydelse för möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Att chefer har rätt förutsättningar att styra och leda är därför centralt.

 • Chefoskopet
 • Stötta första linjens chefer
 • Stärk chefens roll i förändringsarbete

Stärk chefens förutsättningar att leda

Använd kompetensen rätt

Rätt kompetens på rätt plats är en förutsättning för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att arbetsgivare tar tillvara och utvecklar de befintliga medarbetarnas kapacitet och kompetens på ett bättre sätt, kan behoven av fler anställda minska.

 • Se över arbetssätten
 • Samarbeta och dela på kompetensen
 • Främja utveckling och omställning

Använd kompetensen rätt

Utnyttja teknikens möjligheter

Teknik, digitalisering, automatisering och artificiell intelligens kan erbjuda innovativa lösningar som bidrar till att säkra välfärdens kompetensförsörjning. Genom att lära mer om ny teknik och hur den kan införas, kan arbetsgivare få stöd att förbättra både kvalitet och effektivitet i verksamheten.

 • Utveckla verksamheter med nya arbetssätt och tekniker
 • Ta hjälp av andra

Utnyttja teknikens möjligheter

Rekrytera och attrahera bredare

Personer som i dag arbetar i andra branscher eller står utanför arbetsmarknaden kan med rätt insatser bli framtida medarbetare. Välfärdens arbetsgivare kan bredda sin rekryteringsbas och bli attraktiva för fler.

 • Rekrytera bredare
 • Attrahera bredare
 • Jobba med arbetsgivarvarumärket

Rekrytera och attrahera bredare

Främja medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning

Med goda möjligheter till utveckling och omställning kan medarbetare och verksamheter ta sig an nya eller förändrade arbetsuppgifter. Kompetensutveckling genom hela arbetslivet skapar engagemang och är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla rätt kompetens.

 • Erbjud kompetensutveckling hela arbetslivet
 • Arbeta med kompetens- och karriärutveckling
 • Ge möjlighet till omställning
 • Utveckla språket på jobbet

Främja medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning

Fakta: Säkra välfärdens kompetensförsörjning

Välfärden står inför en omfattande kompetensutmaning det kommande decenniet. Demografiska förändringar bidrar till arbetskraftsbrist samtidigt som behoven av vård och omsorg ökar kraftigt. Eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt många nya medarbetare att rekrytera till välfärdsyrkena, kommer arbetsgivarnas förmåga att ta tillvara den kompetens som redan finns att vara helt central för att klara kompetensförsörjningen.

Att få fler medarbetare att arbeta heltid är ett viktigt sätt att klara kompetensförsörjningen. Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande har ökat de senaste åren – särskilt bland anställda inom vård och omsorg i kommuner. Deltidsarbetet i välfärdssektorn är dock fortfarande utbrett, framför allt bland kvinnor. Kvinnors frånvaro på arbetsmarknaden är på så sätt en utmaning både för jämställdheten och välfärdens kompetensförsörjning.

SKR:s personalprognos visar bland annat att behovet av att anställa fler minskar med en fjärdedel – nästan 100 000 anställda – om deltidsarbetande arbetar tre timmar mer i veckan (cirka 31-32 timmar per vecka) och om pensionsåldern höjs till 66 år.

Kunskaps-och erfarenhetsutbyte

Linkedingruppen ”Kommunernas kompetensförsörjning” är en grupp för dig som jobbar med kompetensförsörjning i en kommun. Syftet är att samla personer som har kunskap och erfarenhet inom kompetensförsörjning och ge möjlighet att dela idéer, erfarenheter och lösningar. SKR håller i nätverket.

Kommunernas kompetensförsörjning, LinkedIn

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Aspeheim
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.